Obchodní podmínky

společnosti Anděl Přerov s.r.o., Radvanice 103, Prosenice 751 21, tel. 581 702 444, e-mail: andel.info@andelprerov.cz.

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti Anděl Přerov s.r.o na adrese www.andelprerov.cz  a jsou zpracovány dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb., č. 86/2012 Sb. a Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění. Část „A“ se vztahuje na smluvní vztahy vzniklé mezi:

Anděl Přerov s.r.o.

kompletní obchodní údaje o společnosti viz. KONTAKT

(dále jen „Prodávající“ nebo „Dodavatel“)

a

kupujícím-spotřebitelem

(dále jen „Kupující “ nebo „Spotřebitel“).

a

Přepravní službou (dále jen „Dopravce“) je právnická nebo fyzická osoba podnikající v oboru přepravy zboží a logistiky.

Právní vztahy vzniklé ze smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

1.  Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.1       Objednávka je návrhem kupní smlouvy a vzniká v okamžiku potvrzení objednávky Prodávajícím. Podáním objednávky Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem. Objednáním zboží se Kupující zavazuje k zaplacení zásilky.  

1.2       Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

1.3       Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Prodávající nijak nezodpovídá za opoždění dodání, respektive za jiné problémy a závady plynoucí (dovoditelné) z chybného, anebo nepřesného uvedení objednávkových údajů.

1.4       V případě, že se navzdory veškeré péči Prodávajícího dostane na stránky e-shopu nesprávná cena, Prodávající není povinen dodat toto zboží za chybně uvedenou cenu, ale může nabídnout dodání za správnou cenu, přičemž při její znalosti může kupující od nákupu odstoupit. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část v případě, že zboží již není v okamžiku doručení objednávky skladem. Pokud není objednávka přijata zcela v souladu s požadavkem Kupujícího, může Kupující od kupní smlouvy odstoupit. 

1.5        Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

2.  Platební a dodací podmínky

2.1       Zboží bude odesláno na zadanou dodací adresu na dobírku, není-li dohodnuto jinak. Celkovou částku (hodnotu objednaného zboží a přepravné) platí Kupující v hotovosti Dopravci při převzetí zboží.

2.2       Pokud zvolil Kupující možnost osobního odběru ve skladu společnosti, uhradí zboží v hotovosti při převzetí.

2.3       Po domluvě je také možné zaplatit předem bankovním převodem, číslo účtu 163421926/0600.

2.4       Dodávky zboží budou realizovány dle skladové dostupnosti produktů a provozních možností v co nejkratším termínu. Obvykle je zboží předáno Dopravci do 24 hodin od objednání v pracovním týdnu. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky Kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění osobním odběrem nebo Dopravcem na uvedenou adresu v objednávce. Při převzetí je nutné zkontrolovat neporušenost obalu. Zjevně poškozený balík je třeba odmítnout a domáhat se sepsání zápisu o poškození.

2.5       Prodávající zajišťuje doručení zboží, plnění prostřednictvím Dopravce, po celé České republice obvykle do 1–3 pracovních dnů.

2.6       Před odesláním zásilky je Kupujícímu odeslán e-mail na adresu uvedenou v objednávce s informacemi o zásilce.

2.7       Balíky doručuje Kupujícímu Dopravce jako prostředník, který realizuje inkasní úkon pro Prodávajícího. Dopravce následně poukazuje vybranou částku výhradně převodem na bankovní účet Prodávajícího. Poukázání dobírkové částky na účet Prodávajícího nesplňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu dle § 5 zákona o EET.

 3.  Náklady na dodání

3.1        Zboží odesílá Prodávající přepravní službou PPL nebo službou Zásilkovna na dobírku, viz. bod 3.2, 3.3 obchodních podmínek.

3.2        Zboží odesílá Prodávající přepravní službou PPL na dobírku. Cena přepravného pro zásilkový obchod na území České republiky činí 95 Kč včetně DPH. Při objednávce nad 3 000 Kč bez DPH je přepravné zdarma.

3.3        Zboží odesílá Prodávající přepravní službou Zásilkovna na dobírku. Cena přepravného pro zásilkový obchod na území České republiky činí 75 Kč včetně DPH. Při objednávce nad 3 000 Kč bez DPH je přepravné zdarma.

3.4       Cena přepravy pro registrované obchodníky na území České republiky se zobrazí po přihlášení do e-shopu.

3.5       Cena přepravného při dodání na Slovensko činí 175,50 Kč vč. DPH za 1 balík.

 4. Reklamace

4.1       Kupující je povinen prohlédnout a zkontrolovat dodanou zásilku. Je nutné zkontrolovat i neporušenost obalů zboží a v případě jakéhokoli podezření nebo viditelných závad na obalu toto neprodleně oznámit Dopravci.

4.2       Obaly je třeba zachovat pro uplatnění reklamace!

4.3       Jakékoliv reklamace k zásilce je třeba nahlásit prostřednictvím formuláře, který najdete na našich webových stránkách www.andelprerov.cz v záložce obchodní podmínky. Formulář zašlete vyplněný na e-mail podpora@andelprerov.cz nejpozději do 24 hodin po převzetí zásilky, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel!

4.4       U zakoupeného zboží lze uplatnit v případě závady reklamaci dle reklamačního řádu vycházejícího z Občanského zákoníku.

4.5       Zboží na reklamaci se Kupující zavazuje posílat v původním obalu, pokud je to možné a vhodné. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Prodávající poskytuje odpovědnost za vady a úplnost dodávky.

4.6       Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí obecně závaznými předpisy č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, kde jsou informace pro spotřebitele týkající se jakosti při převzetí, reklamací a práv z vadného plnění uvedeny v § 1914 až § 1925, § 2095 až § 2117, dále § 2161 až § 2174.

5.  Vrácení zboží

5.1       Kupující má právo od smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění a do 14 dnů od odstoupení zboží vrátit Prodávajícímu.

5.2       Kupující bude informovat Prodávajícího o vrácení zboží vyplněním formuláře a jeho odesláním na adresu: podpora@andelprerov.cz nebo emailem na adresu: podpora@andelprerov.cz.

5.3       Zboží zašle Kupující na adresu: Anděl Přerov s.r.o., Radvanice 103, 751 21  Prosenice.

5.3       Prodávající vystaví Kupujícímu na základě vráceného zboží doklad, který Kupující potvrdí a vrátí jej Prodávajícímu buď e-mailem, nebo jej zašle na adresu Prodávajícího. Na základě potvrzeného dokladu vrátí platbu Kupujícímu do 14 dní od obdržení vráceného dokladu, na kterém bude uvedeno číslo bankovního účtu, kam se mají peníze vrátit.

5.3       Náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu nese Kupující. Vrácení peněz se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční a zboží použité.

6. Bezpečnost a ochrana informací

6.1       Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech.

6.2       Prodávající se zavazuje dodržovat zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění Smlouvy s Kupujícím a nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s logistikou, servisem nebo platebním stykem týkajícím se plnění kupní smlouvy a ten jen v rozsahu nezbytně nutném.

6.3       Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním osobním údajů v databázi Prodávajícího. Poskytnutí údajů je ze strany Kupujícího dobrovolné.

6.4       Kupující si je vědom, že koupí zboží mu nevznikají žádná práva na používání obchodních názvů, firemních log, registrovaných značek atd., není-li v konkrétním případě zvláštním ujednáním stanoveno jinak.

7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

7.1       V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (Kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a Prodávajícím, je Spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na webu adr.coi.cz , nebo email: adr@coi.cz

7.2       Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

7.3       Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, v platném znění. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20 n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

7.4       Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

7.5       Od momentu vyrozumění je Prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

7.6       Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

7.7       Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Spotřebitelem. http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

8.  Závěrečná ustanovení

8.1       Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím a jsou platné a závazné výlučně pro fyzické osoby a vztahy řídící se občanským zákoníkem. Na vztahy s podnikateli se tyto podmínky nevztahují, neboť tyto se řídí ustanovením § 409 a násl. Obchodního zákoníku.

8.2       Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného uvedeného v obchodních podmínkách. Odeslanou objednávkou je Kupující neodvolatelně vázán.

VZOROVÝ FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE